Get Adobe Flash player

Było to szczególne spotkanie ze względu na przeżywaną Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, która przypada 25 marca, jako Święto Patronalne Rodziny bł. Edmunda.
Centralnym punktem programu była Msza Święta, podczas której deklarację członkostwa złożyło 14 nowych osób, przygotowanych wcześniej do podjęcia tej decyzji. O godz. 15.00 Eucharystię sprawował w intencji członków Rodziny Ks. dr Andrzej Pękala, kapelan domu generalnego. Wygłosił także okolicznościową homilię, podkreślając świętość i ducha służby bł. Edmunda, który umiał jednoczyć różne środowiska wokół dobra. Obecni członkowie zostali włączeni w oprawę liturgiczną (tekst modlitwy wiernych i komentarza do darów ofiarnych). W Eucharystii uczestniczyła także Matka Generalna Maksymilla Pliszka oraz kilkanaście sióstr ze wspólnoty domu generalnego. Na zakończenie Mszy św. wszyscy członkowie odmówili „Akt oddania się Matce Bożej”, zamieszczony na deklaracjach. Po zakończonej Eucharystii - z racji przeżywanego Wielkiego Postu - wszyscy wzięli udział w nabożeństwie „Gorzkie Żale”.
Drugą częścią spotkania była agapa w refektarzu sióstr, rozpoczęta zapaleniem świecy z umieszczonym na niej wizerunkiem bł. Edmunda, a następnie serdecznym powitaniem Matki Generalnej, która zaszczyciła swoją obecnością oraz powitaniem wszystkich przybyłych członków, a szczególnie tych, którzy złożyli deklaracje członkostwa. Przewodnicząca Rodziny bł. Edmunda, pani Maria Kostyra, odczytując ich imiona i nazwiska - wręczyła deklaracje, podpisane przez nich własnoręcznie przed Mszą św. Podczas Eucharystii w procesji z darami ofiarnymi zostały bowiem złożone na ołtarzu. (Deklarację członkowską każdy członek zabiera z sobą, gdyż na niej są wpisane zadania deklarującego oraz Akt oddania się Matce Bożej do częstego odmawiania). Oprócz deklaracji wszystkim nowym członkom zostały także wręczone pamiątki.
Następnie Matka Generalna skierowała umacniające „słowo” do wszystkich członków, wyrażając radość z włączonych nowych osób, przez co wciąż powiększa się Rodzina bł. Edmunda. Ponadto, Matka Generalna przedstawiła aktualne wydarzenia w Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek, dziękując członkom Rodziny za dar modlitwy oraz za każdy przejaw dobra i służby w duchu bł. Edmunda. Przekazała także informacje o wielu powstałych Rodzinach bł. Edmunda Bojanowskiego w różnych miejscach kraju, a także za granicą.
Podczas agapy był czas na świadectwa członków związane z ich przynależnością do tej Rodziny. Natomiast siostry prowadzące spotkanie, podały aktualne informacje, przy czym ponownie zachęciły członków Rodziny do licznego udziału w zorganizowanym przez nasze Zgromadzenie Sympozjum naukowym: „Bł. Edmund Bojanowski – wychowawca i apostoł laikatu”. Sympozjum to odbędzie się 21 marca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim - z racji przeżywanego w bieżącym roku 10-lecia beatyfikacji bł. Edmunda.
Zakończeniem spotkania, w którym uczestniczyło 60 osób, była modlitwa za zmarłą członkinię, śp. Marię Kawa, która 18 lutego po długiej chorobie odeszła do wieczności oraz pieśń dziękczynna obecnych członków za wszystkie otrzymane dotąd w tej Rodzinie łaski.

___________________________________________________________________________


MODLITWA WIERNYCH

1.    Za Ojca Świętego Benedykta XVI, wszystkich biskupów i kapłanów, aby ich głoszenie Chrystusa Ukrzyżowanego, napełniało ludzkie serca mocą i mądrością Bożą – w wiernym dążeniu drogą przykazań Bożych.
Ciebie prosimy, ...
2.    Za naszą Ojczyznę, aby mimo wielorakich trudności i kryzysów, zachowała swoje chrześcijańskie oblicze, broniąc życia od jego poczęcia aż do naturalnej śmierci i troszcząc się o sytuację naturalnych rodzin, które są przyszłością Narodu.
Ciebie prosimy, ...
3.    O nowe powołania do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek oraz za wszystkie utworzone „Rodziny Bł. Edmunda”, aby swą gorliwością o dom Boży w sercach ludzkich, przyczyniały się do duchowego odrodzenia świata.
Ciebie prosimy, ...
4.    O głęboką wiarę w naszych rodzinach, ducha jedności i wzajemną miłość, a dla zmarłych z naszych rodzin - o udział w wiecznym szczęściu z Bogiem.
Ciebie prosimy, ...
5.    Za wszystkich, którzy się zagubili i profanują grzechem świątynię swojego wnętrza, aby w przeżywanym czasie Wielkiego Postu dostąpili łaski Bożego miłosierdzia.
Ciebie prosimy, ...
6.    Wspierani wstawiennictwem Bł. Edmunda Bojanowskiego, który ponad wszystko umiłował uczestnictwo w Eucharystii, prosimy na nas tutaj obecnych, abyśmy jak On, otwierali się w codziennym trudzie na niezliczone dary Chrystusowej łaski.
Ciebie prosimy, ...

KOMENTARZ DO DARÓW OFIARNYCH

1.    Przynosimy do ołtarza chleb, wielbiąc Chrystusa Pana, który dla nas podczas tej Eucharystii stanie się Pokarmem - abyśmy nie sami, ale by On - prawdziwie żył w każdym z nas.
2.    Przynosimy także wino i wodę, które przemienione staną się Krwią Chrystusową - i w sposób szczególny powierzamy obecnie prześladowanych, aby ich pragnienie Boga zostało w tych krajach uwieńczone wolnością.
3.    Nowi Członkowie „Rodziny Bł. Edmunda Bojanowskiego składają na ołtarzu DEKLARACJE, będące wyrazem ich gotowości do coraz większego naśladowania Chrystusa w służbie potrzebującym bliźnim.

AKT ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ

Matko Boża Niepokalana Służebnico Pańska, oddaję się Tobie świadomie i dobrowolnie, abyś posługiwała się mną dla dobra najbardziej potrzebujących, zwłaszcza spośród dzieci, ubogich i chorych. Wspieraj mnie, Matko, i strzeż mojego oddania, aby przynosiło Bogu chwałę oraz zbawienne owoce dla Kościoła świętego. Amen.

 

        

Myśl bł. Edmunda

O dziewiątej wieczorem przybyły do mnie trzy dziewczyny z Grabonoga prosząc o świece do majowego nabożeństwa, które dziś rozpoczynają.

30 kwietnia 2016 r.
Sobota
Do końca roku zostało 246 dni.

Ewangelia na dziś

Skrzynka intencji

Prośby o modlitwę 

za wstawiennictwem

bł. Edmunda

Bojanowskiego 

 

 

 

 

POMÓŻ DOBROCI

W trosce o wychowanie


 

 

Z życia Kościoła

Logowanie

 modzie dladzieci2    

                                

serwis używa cookies